Terug naar overzicht
05.05.2020

OPROEP TOT ACTIE: VERRUIMING VAN DE DEFINITIE “VASTE INRICHTING” IN HET VOORUITZICHT, EEN DRASTISCHE VERANDERING VOOR DE BELASTINGHEFFING VAN UW BEDRIJF?

Ten gevolge van bepaalde ontwikkelingen op internationaal niveau – het BEPS-actieplan van de OESO – is het concept van een “vaste inrichting” grotendeels verruimd. Als gevolg daarvan zal het fiscale speelveld drastisch veranderen en kunnen meer bedrijven die grensoverschrijdend actief zijn, nu een belastbare vaste inrichting in België creëren.

In de meeste gevallen zullen deze nieuwe regels vanaf 2020 van toepassing zijn. In de praktijk stellen we echter vast dat de Belgische belastingadministratie zich momenteel al aan de nieuwe regels heeft geconformeerd.

Buitenlandse bedrijven die zaken doen in België – de Belgische (Belasting) Administratie ligt op de loer!

Naar aanleiding van gewijzigde Belgische en internationale fiscale spelregels heeft de Belgische belastingadministratie onlangs een grote reeks fiscale vragenlijsten opgesteld voor buitenlandse bedrijven die zaken doen in België. Daarbij wenst de belastingadministratie na te gaan welke buitenlandse ondernemingen met activiteiten in België over een belastbare aanwezigheid (zogenaamde ‘vaste inrichting’) beschikken.

Tal van buitenlandse vennootschappen worden momenteel geconfronteerd met een uitgebreide vragenlijst. Bovendien is er in de praktijk een tendens waarbij de Belgische belastingadministratie informatie opvraagt bij derde partijen, bijvoorbeeld bij Belgische klanten van het buitenlandse bedrijf.
Met behulp van deze vragenlijst en de informatie van derde partijen wenst de Belgische belastingadministratie na te gaan waar de contractonderhandelingen hebben plaatsgevonden, wie deze onderhandelingen heeft gevoerd, hoe lang een bepaald bouw- of installatieproject op het Belgisch grondgebied heeft geduurd, enz. Op die manier komt belangrijke informatie ter beschikking van de Belgische belastingadministratie, waardoor deze eventueel kan concluderen dat uw onderneming belastbaar is in België… wat op zijn beurt weer andere Belgische (fiscale) implicaties teweeg kan brengen….

Buitenlandse bedrijven in COVID-19 tijden

Door de maatregelen genomen in het kader van COVID-19 kunnen buitenlandse bedrijven mogelijks geconfronteerd worden met onverwachte belastinggevolgen. Door bepaalde reisbeperkingen kan een werknemer van een buitenlandse onderneming tijdelijk moeten telewerken vanuit zijn woonplaats in België.
Een thuiskantoor in België kan voor een buitenlandse onderneming in principe aanleiding geven tot het hebben van een materiële vaste inrichting. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat een thuiskantoor niet automatisch kwalificeert als een vaste inrichting. Een belangrijke voorwaarde is namelijk dat de buitenlandse werkgever langdurig over het thuiskantoor van de werknemer kan beschikken.

De Belgische Belastingdienst heeft hierover nog geen standpunt ingenomen. De OESO heeft echter reeds te kennen gegeven dat indien een werknemer verplicht is om te telewerken omwille van de COVID-19 maatregelen, het thuiskantoor naar alle waarschijnlijkheid niet zal kwalificeren als een materiële vaste inrichting. Er is in deze specifieke omstandigheden immers geen sprake van een voldoende duurzaam karakter.

Daarnaast zouden de COVID-19 maatregelen ook aanleiding kunnen geven tot een personele vaste inrichting in België, wanneer een handelsvertegenwoordiger vanuit zijn woonplaats in België werkt en van daaruit contracten afsluit voor de buitenlandse onderneming. Ook hier stelt de OESO dat deze situatie geen aanleiding zal geven tot een personele vaste inrichting, aangezien er niet gesteld kan worden dat de handelsvertegenwoordiger “gewoonlijk” contracten afsluit in België.

Ook zijn er veel buitenlandse bedrijven actief op een Belgische bouwwerf. Een bouwwerf kwalificeert in de meeste gevallen als een vaste inrichting wanneer zij een periode van minstens 12 maanden bestrijkt. Indien de activiteiten op de bouwwerf momenteel tijdelijk onderbroken worden door de COVID-19 maatregelen zal de telling van de 12-maanden periode echter gewoon doorlopen. Er mag met andere woorden geen rekening worden gehouden met deze tijdelijke onderbreking van de werf. Door dergelijke onderbreking kan de minimumperiode voor een Belgische bouwwerf dus mogelijks toch overschreden worden, wat ertoe zal leiden dat de buitenlandse onderneming en haar personeelsleden belastbaar worden in België.

Voldeed uw bedrijf reeds aan de verplichte aansluiting bij de Belgische Sociale Zekerheid? Zo niet… dan is het tijd voor actie om boetes en nalatigheidsintresten te vermijden!

Buitenlandse bedrijven die geacht worden een Belgische vaste inrichting te hebben (Belgische activiteiten van 30 dagen/kalenderjaar komen al in aanmerking!) moeten ook rekening houden met de verplichting om zich aan te sluiten bij een Belgisch sociaal verzekeringsfonds en om jaarlijkse bijdragen te betalen.

Meerdere buitenlandse bedrijven hebben al een brief ontvangen van het Belgische Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) waarin staat dat ze zich moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds in België en de jaarlijkse sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen, vermeerderd met nalatigheidsintresten.

We merken op dat deze laatste controleactie vooral gericht is op buitenlandse bedrijven die een Belgisch BTW nummer en/of een registratie in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) hebben. In dit verband stellen we een verhoogde mate van samenwerking tussen de verschillende overheidsinstellingen vast. Zo wordt er bijvoorbeeld steeds meer informatie uitgewisseld tussen de Belgische belastingadministratie en de sociale inspectiediensten. Als gevolg hiervan zullen buitenlandse bedrijven die Limosa-meldingen hebben gedaan of btw-activiteiten hebben uitgevoerd in België waarschijnlijk worden gecontacteerd door het Belgische RSVZ.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wil u dat wij nagaan of uw bedrijf een belastbare Belgische vaste inrichting heeft? Heeft uw bedrijf een vragenlijst ontvangen van de belastingadministratie of een brief van het Belgische RSVZ? Heeft uw bedrijf hulp nodig bij de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds? Of bij de aanvraag van een vrijstellingsattest voor de betaling van de sociale bijdragen? Heeft uw onderneming hulp nodig bij het beantwoorden van de vragen van de belastingadministratie in het kader van een fiscale controle? Heeft uw onderneming hulp nodig bij het bepalen van de belastbare basis van de Belgische vaste inrichting? Wenst u uw onderliggend transfer pricing dossier te controleren?

Wij helpen u graag!

 

© Van Havermaet International 2024

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.