Terug naar overzicht
18.01.2021

Internationale verrichtingen? Vergeet u ze niet te melden?

Met de DAC6-Richtlijn wil Europa meer transparantie in de advisering van diverse ‘structuren’ met een internationaal tintje. (‘Directive on Administrative Cooperation’) Daarom werd een regeling uitgewerkt, die intussen in Belgische wetgeving is omgezet. Wat betekent het voor u? Zal u dringend actie moeten ondernemen?

De overheid legt aan zogenaamde “intermediairs” (tussenpersonen), maar ook aan de belastingplichtigen zelf, de verplichting op om bepaalde “internationale constructies” te melden. Er geldt zelfs een terugwerkende kracht voor constructies opgezet sinds 25 juni 2018! De eerste meldingen moeten vóór 31 januari 2021 gebeuren.

 

Internationale constructies

Niet alle internationale constructies moeten gemeld worden. Eenvoudig gesteld is het noodzakelijk dat de bij de constructie betrokken “deelnemers” hun fiscale woonplaats in verschillende landen hebben of dat zij activiteiten uitoefenen in meerdere landen.

Maar wat is dan een constructie? In ieder geval gaat dit verder dan een loutere “handeling” of “transactie”. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet kunnen we bijvoorbeeld afleiden dat een fiscale aangifte, een second opinion of het voeren van een boekhouding geen constructie is.

Criteria?

De meldingsplicht geldt enkel voor internationale constructies die voldoen aan bepaalde wezenskenmerken of zogenaamde “hallmarks”. Helaas zijn deze vaak erg onduidelijk omschreven. De belastingdienst heeft alvast een ‘FAQ’ gepubliceerd die ons moet helpen ingeval van interpretatieproblemen.

Wij doen een poging om één en ander zo duidelijk mogelijk voor u samen te vatten. U moet immers al deze criteria nagaan om te beoordelen of u betrokken bent bij een internationale constructie die u moet melden.

Main benefit test

Voor sommige van deze hallmarks geldt dat u de constructie enkel moet melden indien één van de belangrijkste doelstellingen van uw constructie het behalen van een belastingvoordeel is (of dat een dergelijk voordeel minstens redelijkerwijze te verwachten is). Dit wordt de “main benefit test” genoemd. In die gevallen moet dus een afweging gebeuren tussen de fiscale en de niet-fiscale overwegingen voor een transactie.

Main benefit test, check! Wat nog meer?

Hieronder vindt u een zeer beknopt overzicht van gevallen die onder de meldingsplicht vallen, doch enkel indien ook aan de main benefit test is voldaan.

  1. Een constructie waarbij een belastingplichtige of andere persoon zich tot geheimhouding verbindt en op grond hiervan niet aan andere intermediairs of aan de fiscus mag mededelen hoe de constructie een belastingvoordeel kan opleveren.
  2. Een constructie waarbij de intermediair aanspraak maakt op een vergoeding die afhankelijk is van een bereikt fiscaal voordeel.
  3. Een constructie waarbij gebruik wordt gemaakt van standaarddocumenten of standaardstructuren die zonder wezenlijke aanpassingen in meerdere situaties bruikbaar zijn.
  4. Een constructie waarbij men een verlieslatende onderneming overneemt, met als bedoeling deze verliezen af te trekken van andere resultaten.
  5. Een constructie die tot gevolg heeft dat inkomsten worden omgezet in vermogen, schenkingen of andere inkomstencategorieën die lager worden belast of van belasting worden vrijgesteld. De Belgische fiscus heeft verduidelijkt dat deze “hallmark” enkel toepassing vindt ingeval van vooraf reeds bestaande inkomsten.
  6. Een constructie waarbij middelen worden rondgepompt (“round-tripping”) met behulp van tussengeschoven entiteiten zonder economische doelstellingen.
  7. Een constructie met aftrekbare grensoverschrijdende betalingen tussen twee of meer verbonden ondernemingen waarbij deze fiscaal voordelig worden behandeld bij de ontvanger.

Andere hallmarks

Voor de volgende gevallen is een melding verplicht, zelfs al zijn fiscale doelstellingen afwezig!

  1. Een zelfde afschrijving is aftrekbaar in meer dan één rechtsgebied.
  2. In meer dan één rechtsgebied maakt u aanspraak op voorkoming van dubbele belasting voor hetzelfde inkomens- of vermogensbestanddeel.
  3. Een constructie met overdrachten van activa waarbij er een wezenlijk verschil bestaat tussen het bedrag dat in de betrokken rechtsgebieden wordt aangemerkt als de voor die activa te betalen vergoeding.
  4. Een constructie die kan leiden tot het ondermijnen van de internationale rapportageverplichtingen voor bankrekeningen.
  5. Een constructie waarbij de juridische of feitelijke eigendom niet-transparant is door het gebruik van bepaalde personen, juridische constructies of structuren die geen substance hebben.
  6. Een constructie met gebruik van unilaterale veiligehavenregels.
  7. Een constructie met overdracht van moeilijk te waarderen immateriële activa tussen verbonden ondernemingen.
  8. Een constructie met een belangrijke grensoverschrijdende overdracht binnen de groep van functies, en/of risico’s en/of activa. Een zetelverplaatsing kan onder deze meldingsplicht vallen.

Wie moet melden?

In principe wordt de meldingsplicht bij de “intermediairs’ gelegd, zeg maar de tussenpersonen die de structuur bedenken, aanbieden, opzetten, beschikbaar maken enz.

Hierbij geldt wel een uitzondering voor tussenpersonen die onderworpen zijn aan een beroepsgeheim. Zij mogen zelf niet melden maar moeten eventuele andere intermediairs of de belastingplichtige erop wijzen dat laatstgenoemden een meldingsplicht hebben. Dit beroepsheim is onder meer van toepassing op Belgische accountants, belastingadviseurs en bedrijfsrevisoren. Zij mogen de belastingplichtige wel bijstaan bij het vervullen van de meldingsplicht.

De melding moet concreet gebeuren op een portaal dat de overheid ter beschikking heeft gesteld.

Substantiële sancties!

Ingeval u de meldingsplicht niet naleeft, kan de overheid een boete opleggen. Deze bedraagt in België 1.250,00 EUR tot 100.000,00 EUR per meldingsplichtige constructie.

Timing

De melding moet in beginsel gebeuren binnen een termijn van dertig dagen die aanvangt ten vroegste op de volgende dagen:

 • de dag nadat de constructie beschikbaar is gesteld voor implementatie door de intermediair,
 • de dag nadat de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie klaar is voor implementatie,
 • het ogenblik waarop de eerste stap in de implementatie van de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie is ondernomen.

Door de coronapandemie is de inwerkingtreding van deze wetgeving uitgesteld . Gevolg hiervan is dat de volgende tijdstippen gelden voor de internationale constructies:

 1. Constructies van 1 juli 2020 tot 31 december 2020: 31 januari 2021;
 2. Constructies van 25 juni 2018 tot 30 juni 2020: 28 februari 2021;
 3. Constructies vanaf 1 januari 2021: 30 dagen vanaf de vroegste van hierboven vermelde data.

Conclusie

Deze wetgeving legt ons allen een bijzondere verantwoordelijkheid op. Gelet op hun beroepsgeheim is het Belgische accountants, belastingadviseurs en bedrijfsrevisoren niet toegestaan de melding te verrichten. In de meeste gevallen echter, zullen internationale constructies die onder de meldingsplicht vallen begeleid zijn door meerdere tussenpersonen. Eventueel moeten zij dan de melding doen.

Indien er geen andere intermediairs betrokken zijn, of indien ook zij wegens de onderworpenheid aan een beroepsgeheim niet mogen melden, moet de belastingplichtige zelf melden. Wij kunnen u daar uiteraard in bijstaan!

Bovendien gaan wij na of een internationale verrichting al dan niet onder de meldingsplicht van DAC6 valt. De hoge boetes moeten er ons alleszins toe aanzetten om hier nauwgezet mee om te gaan!

BTW: BE 0449.399.317
© Van Havermaet International 2024

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.