Terug naar overzicht
29.09.2021

DIT JAAR HOUDT UW ONDERNEMINGSGROEP MAAR BETER REKENING MET DEZE FISCALE AANDACHTSPUNTEN!

Ons complexe fiscaal systeem kent vandaag vele opportuniteiten, maar helaas ook een groeiend aantal valkuilen. Met het oog op de jaarlijkse indiening van de aangifte vennootschapsbelasting, bieden we u hierna graag een overzicht van enkele vaak voorkomende aandachtspunten voor ondernemingsgroepen. Houd alvast rekening met de wettelijke indieningstermijn van 28 oktober 2021 voor boekjaren die afsluiten op 31 december 2020.

Niet enkel de naderende belastingaangifte vereist uw volle aandacht. Ook voor het bepalen van uw toekomstig fiscaal beleid, zal u in toenemende mate rekening moeten houden met een kluwen van fiscale regelgeving.

WINSTEN DOORSPELEN NAAR VERLIESVENNOOTSCHAP (FISCALE CONSOLIDATIE)

Wellicht heeft u reeds nagedacht over het toepassen van een fiscale consolidatie (of zogenaamde ‘groepsbijdrageregeling’) binnen uw ondernemingsgroep. Is er sprake van verlieslatende ondernemingen die direct verbonden zijn gedurende minstens 5 jaar met winstgevende groepsentiteiten? Dan kan de winstgevende vennootschap een bijdrage doen in het verlies van een (directe) moeder-, dochter- of zustervennootschap, zo vermindert u de belastingkost op groepsniveau. Let hierbij op met reorganisaties die de voorbije jaren zijn gebeurd en mogelijk de verbondenheid (onbedoeld) hebben ‘doorgeknipt’. Maak bovendien tijdig de groepsbijdrage overeenkomst in orde. Deze moet u immers toevoegen aan de aangifte vennootschapsbelasting.

 

INTERESTEN ZIJN SOMS NIET VOLLEDIG AFTREKBAAR

Ook de recent ingevoerde ‘thin cap’ interestaftrekbeperking is relevant voor een ondernemingsgroep. De aftrekbaarheid van de (netto)interestlast op groepsniveau wordt hierbij beperkt tot het (hoge) plafond van 3 miljoen euro. Dit plafond wordt evenwel verdeeld over alle groepsentiteiten die gedurende het volledige belastbaar tijdperk deel hebben uitgemaakt van de groep. Telt uw ondernemingsgroep 10 vennootschappen, dan zal elke groepsentiteit slechts een bedrag van 300.000 euro aan fiscaal aftrekbare interestlasten kunnen benutten. Gelet op de techniciteit van deze fiscale maatregel, zal uw ondernemingsgroep veelal een ‘verzakingsovereenkomst 275CRC’ laten ondertekenen door alle betrokken groepsvennootschappen om nadelige fiscale gevolgen te vermijden (tevens toe te voegen bij de aangifte vennootschapsbelasting).

 

VERHOOGDE AANDACHT VOOR FISCALE VERLIEZEN

Fiscale verliezen (en welbepaalde overige fiscale aftrekposten) kunt u niet langer in mindering brengen van een verhoging van de belastbare grondslag ingevolge fiscale controles waarbij een belastingverhoging van minstens 10% wordt opgelegd.

M.a.w., wanneer de controleur winst toevoegt aan uw resultaat, dan kan u die vaak niet neutraliseren met bestaande verliezen. Een vervelende situatie omdat u belasting betaalt hoewel u per saldo geen winst hebt gemaakt in de vennootschap. Correcties leiden bijgevolg meestal tot een minimum belastbare grondslag, ongeacht de hoeveelheid aan beschikbare fiscale verliezen. Hoewel de fiscus in geval van goede trouw of bij principekwesties enige goodwill zou kunnen tonen door af te zien van de belastingverhoging van 10 procent (waardoor de verliezen wel aftrekbaar blijven), merken we in de praktijk dat dit vaak heel moeilijk loopt. Denk hierbij aan mogelijke niet-aftrekbare receptiekosten, uitgaven waarvan het beroepsmatig karakter in vraag wordt gesteld, ‘overdreven’ afschrijvingen (ingevolge een te kort afschrijvingsritme), maar ook marktconforme verrekenprijzen (bijv. aftrekbaarheid van managementvergoedingen door holding). De jaarlijkse indiening van de aangifte vennootschapsbelasting wordt bijgevolg meer dan ooit een delicate en soms strategische oefening.

Let voorts op met de beperkte aftrekbaarheid van overgedragen fiscale verliezen bij grote winsten. De aftrek is immers beperkt tot 70% boven een bedrag van 1 miljoen euro aan belastbare winst. 30% van de meerwinst wordt bijgevolg steeds belast aan het gangbare tarief van 25%. We zien hierbij in de praktijk voornamelijk gevolgen voor projectvennootschappen waar de winst pas gerealiseerd wordt aan de eindmeet.

Verliezen geleden in een buitenlandse inrichting (bijkantoor of activa), zijn sinds dit aanslagjaar niet langer aftrekbaar van de winst van uw Belgische vennootschap. Enkel in het uitzonderlijke geval dat de activiteiten in het buitenland worden stopgezet, kan u deze nog benutten. Dit geldt evenzeer voor verliezen (ingevolge afschrijvingen) van een buitenlands onroerend goed in bezit van een Belgische vennootschap. Het wakkert alleszins de discussie opnieuw aan of het nog wel verstandig is om uw buitenlandse woning aan te kopen via een Belgische vennootschap.

 

OPPORTUNITEITEN EN VALKUILEN VOOR AANLEG VAN BELASTINGVRIJE RESERVES EN VOORZIENINGEN

Een aantal categorieën van belastingvrije reserves (zoals de investeringsreserve) kunnen voortaan bij spontane taxatie in aanmerking komen voor een gunsttarief van 15%. Het tarief daalt zelfs naar 10% indien u voldoet aan een herinvesteringsverplichting.

Subsidieopbrengsten komen onder strikte voorwaarden in aanmerking voor fiscale vrijstelling. Voor de gewestelijke subsidies in het kader van tewerkstelling of innovatie, is dat meestal het geval. Europese subsidies vallen gebruikelijk uit de boot. Kijk evenwel de toekenningsmodaliteiten van de subsidies nauwgezet na.

Heeft u een belastingvrije reserve aangelegd naar aanleiding van een tax shelter investering, let dan voor uw fiscale aangifte zeker op met de impact van tariefwijzigingen die de vennootschapsbelasting de jongste jaren heeft gekend.

De voorwaarden voor de belastingvrije aanleg van een voorziening zijn sinds het zomerakkoord in 2018 niet min. Er moet sprake zijn van een wettelijke of reglementaire verplichting, dan wel een contractuele verbintenis. De aftrekbaarheid van uw voorzieningen voor kosten van groot onderhoud of provisies voor bonusregelingen vereisen dus eens te meer uw aandacht!

 

BENT U NOG MEE MET DE AUTOFISCALITEIT?

Sinds 1 januari 2020 moet de aftrekbaarheid van autokosten, inclusief brandstofkosten, worden bepaald volgens de individuele CO²-uitstoot van de betrokken wagen. Voor sommige (valse) plug-in hybrides mag u geen rekening meer houden met de CO²-uitstoot volgens het inschrijvingsbewijs. Voor volledig elektrische wagens is de verhoogde aftrek van 120% afgeschaft. De veelheid aan mogelijke aftrekpercentages leidt tot een zware administratieve berekeningslast en dwingt bedrijven met een grote wagenpool tot pragmatische benaderingen.

Met het oog op de vergroening van de autofiscaliteit worden investeringen in openbaar toegankelijke laadstations vanaf september 2021 aangemoedigd via een fiscale aftrek van 200% (en 150% na 2022). Vanaf 2026 zijn nieuwe bedrijfswagens enkel nog 100% aftrekbaar indien ze volledig emissievrij zijn (volledig elektrisch). Deze aftrekbaarheid wordt tegen 2031 bovendien geleidelijk verminderd tot 67,5%. Voor bedrijfswagens op fossiele brandstof zoals benzine of diesel, of plug-in hybrides daalt de fiscale aftrek vanaf 2023 om in 2028 op nul te belanden.

 

VERHOOGDE AANDACHT BIJ HOLDINGSTRUCTUREN

De fiscaliteit van holdings is de afgelopen jaren meermaals aangescherpt. Enerzijds gelden strengere eisen op het vlak van ‘economische substantie’ voor de toepassing van de DBI-aftrek of voor de vrijstelling van roerende voorheffing op dividenduitkeringen aan passieve holdings. Daarnaast kunnen ook intragroepfacturaties naar holdingniveau een impact hebben op een eventuele latere belastingvrije kapitaalvermindering. U herinnert zich ongetwijfeld nog de pro rata-regel voor herkwalificatie van belastingvrij kapitaal in belastbare dividenden.

De verhoogde en verstrengde  controles op de toekenning van management- of bestuurdersvergoedingen, dwingen ondernemingen bovendien om de nodige aandacht te besteden aan onderbouwde dienstverlenings- of bestuurdersovereenkomsten. Voorzie bewijsstukken om de werkelijkheid van de prestaties te kunnen aantonen. De vergoedingen moeten bovendien steeds marktconform zijn.

 

OVERIGE AANDACHTSPUNTEN

De aftrekbaarheid van afschrijvingen op investeringen werd op twee vlakken aan banden gelegd. (1) Degressief afschrijvingen is niet langer toegestaan, en bovendien (2) moeten KMO vennootschappen verplicht pro rata afschrijven in het jaar van investering.

Naast geldboetes zijn nu ook administratieve boetes (bijv. nalatigheidsinterest op bedrijfsvoorheffing, proportionele BTW boetes, enz.) niet langer aftrekbaar.

Anticipeerde uw vennootschap in boekjaar 2019 op een coronaverlies in 2020 via de aanleg van een tijdelijke belastingvrije reserve (de zogenaamde ‘carry back voor coronaverliezen’), dan moet u het uiteindelijke verlies in boekjaar 2020 neutraliseren via een terugname van deze reserve. Eventuele overschattingen van dit verlies zullen bestraft worden met een bijkomende aanslag.

 

ANTICIPEER TIJDIG VOOR HET LOPENDE BOEKJAAR 2021

Ook met het oog op het bepalen van de fiscale positie van uw onderneming over het lopende boekjaar 2021 zijn er reeds een aantal aandachtspunten.

Heeft uw vennootschap een verlies gelden in het afgelopen boekjaar 2020, maar is er vanaf 2021 reeds beterschap op komst, dan kan u een zogenaamde wederopbouwreserve toepassen vanaf aanslagjaar 2022. Deze coronamaatregel werd voorzien voor vennootschappen die o.a. geen dividenden hebben uitgekeerd tijdens de voorbije (corona)periode. Hiertoe zal u een belastingvrije reserve moeten aanleggen. Anticipeer hier tijdig op bij uw voorafbetalingen.

Daarnaast genieten investeringen gedaan door kleine vennootschappen in de periode tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022 nog steeds van de ‘verhoogde gewone investeringsaftrek’ van 25%.

 

Heel wat zaken om rekening mee te houden voor de bepaling van de fiscale positie van uw ondernemingsgroep. Onze experten ondernemingsfiscaliteit staan graag aan uw zijde voor een nazicht van uw belastingaangifte en om de vele opportuniteiten en valkuilen tijdig aan te pakken.

 

 

BTW: BE 0449.399.317
© Van Havermaet International 2024

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.